Warunki gwarancji

gwarancja

Szanowny Kliencie!

Dziękujemy za dokonanie zakupu naszego produktu. Gratulujemy trafnego wyboru. Zestaw, który Państwo nabyliście został zaprojektowany i wykonany według najlepszych światowych trendów, co sprawia, że reprezentuje on wysoki poziom jakości, ergonomii i niezawodności. Gwarantujemy, iż w takcie jego użytkowania Państwa satysfakcja z zakupu będzie rosła z każdym dniem użytkowania.

1. Wstęp

Meble, które Państwo zakupili to wyroby powstające dzięki wiedzy i doświadczeniu pracowników naszej manufaktury oraz przy użyciu najnowszych technologii w produkcji materiałów, z których je wykonujemy. Połączyliśmy naszą tradycję z nowoczesnością i osiągnięciami zaawansowanych technologii naszych dostawców. W procesie produkcji naszych mebli wykorzystujemy wyłącznie materiały o najwyższych parametrach jakościowych.

2. Charakterystyka wyrobu.

Materiały pokryciowe wykorzystywane w obiciach naszych krzeseł mogą wykazywać typowe cechy dla tkanin tapicerskich, takie jak: wrażliwość na dotyk i mienienie się tzn. zróżnicowanie połysku i odcienia uzależnione od kąta padania światła nawet w tej samej partii materiału, mikrofibryzacja włókien (piling), elektryzowanie się tkanin.

"Lustra siedzisk" czyli widoczne ślady ciała, które powstają na skutek wagi, ciepłoty ciała oraz wilgotności otoczenia, w którym eksploatowany jest mebel, należy uznać za cechy charakterystyczne.

Zróżnicowany sposób wykorzystania poszczególnych elementów oddziałuje na twardość i optyczny wygląd zestawu. Uwarunkowane tym trwałe rozciągnięcia i fałdy są typowym zjawiskiem.

3. Zasady użytkowania i konserwacji.

Meble naszej produkcji powinny być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Przy rozpakowaniu mebla nie należy używać ostrych narzędzi, gdyż może to spowodować jego uszkodzenie.

W wyniku transportu po rozpakowaniu mogą wystąpić nieregularne fałdy i zagniecenia obicia naszych krzeseł. Cofnięcie efektu następuje w kilka dni po rozpakowaniu. Meble nie należy stawiać w odległości mniejszej niż 1m od czynnych źródeł ciepła, takich jak: grzejniki, kuchenki, piece.

Meble należy chronić przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nie należy przekraczać 70% wilgotności powietrza w miejscu użytkowania mebla.

W przypadku mebli systemowych (kuchennych) wymagane jest równe ustawienie mebli, przy założeniu wypoziomowanego podłoża (podłogi).

Nie należy stosować chemicznych środków czyszczących zawierających w składzie naftę, alkohol lub inne rozpuszczalniki.

Płynne zbrudzenia usuwać natychmiast po przez osuszenie dobrze wchłaniającą ściereczką.

Wszystkie produkty przeznaczone do czyszczenia i konserwacji należy najpierw sprawdzić na niewidocznym miejscu (zgodnie z instrukcją). Środki stosujemy zawsze na dużych powierzchniach. Nie należy trzeć zaplamionych powierzchni, gdyż można w ten sposób uszkodzić materiał. W przypadku plam, które wniknęły w powierzchnię, najlepiej zasięgnąć porady eksperta. Nie należy próbować usuwać plam rozpuszczalnikami (wywabiaczami, terpentyną, benzyną itd.). W ten sposób plamy mogą się powiększyć i utrwalić.

Do pielęgnacji naszych mebli nie należy używać środków typu: pasty do butów, kremy kosmetyczne, woski do podłóg itd. Mogą one spowodować plamy i intensywne błyszczenie traktowanych nimi powierzchni. Skóra zmienia się pod wpływem bezpośredniego promieniowania słonecznego, które powoduje jej blaknięcie i wysuszanie. W celu przeciwdziałania opisanemu czynnikowi, należy stosować środki konserwujące z ochroną UV.

4. Warunki gwarancji.

Gwarant zapewnia Kupującemu wysoka jakość i prawidłowe funkcjonowanie mebli pod warunkiem, że będą one właściwie zmontowane i ustawione oraz użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem. W razie wystąpienia w meblu wady, Gwarant zobowiązuje się do stosownego świadczenia gwarancyjnego, według zasad określonych poniżej.

Gwarancja obejmuje wyroby sprzedane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i znajdujące się na jej terytorium w czasie realizowania procesu reklamacji.

Gwarant zapewnia należytą jakość mebli przy zachowaniu zasad ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem w okresie 24 miesięcy od daty ich sprzedaży konsumentowi, ale nie dłużej, niż 27 miesięcy od daty ich wydania Sprzedawcy przez Gwaranta. Okres objęty gwarancja rozpoczyna się od momentu wydania mebli Kupującemu. Data wydania mebli musi być potwierdzona czytelnym podpisem Sprzedawcy w karcie gwarancyjnej lub na dowodzie sprzedaży, którym jest paragon lub faktura.

Przy sprzedaży, celem sprawdzenia jakości, meble powinny być rozpakowane przez kupującego, co sprzedawca potwierdza w dowodzie sprzedaży mebla. Podstawą rozpatrzenia reklamacji przez Gwaranta jest przedłożenie przez kupującego prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej lub dowodu sprzedaży mebli.

Reklamacje na wady objęte gwarancją Kupujący składa w formie pisemnej Sprzedawcy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty ujawnienia wady chyba, że rodzaj wady wymaga natychmiastowego zgłoszenia.

Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia na piśmie reklamacji Gwarantowi.

Realizacja reklamacji w drodze nieodpłatnej naprawy nastąpi do 30 dni od daty jej rozpatrzenia.

Termin rozpatrzenia i realizacji reklamacji może ulec przedłużeniu, jeżeli Kupujący wyrazi na to zgodę faksem, e-mailem lub w inny sposób na piśmie. Zwłoka w załatwieniu reklamacji nie zachodzi, gdy przedstawiciel Gwaranta zgłosił się do Kupującego w uzgodnionym terminie i nie mógł dokonać czynności reklamacyjnych z przyczyn leżących po stronie Kupującego. W tej sytuacji Gwarant realizuje reklamację w Nowym 30 dniowym terminie.

O przyjęciu reklamacji do realizacji w drodze naprawy lub też o uznaniu reklamacji a nieuzasadnioną Kupujący zostanie powiadomiony przez Gwaranta niezwłocznie po zakończeniu oględzin mebli, po przez dokonanie odpowiedniego wpisu do protokołu rozpatrzenia reklamacji. We wszystkich pozostałych przypadkach, w drodze pisemnej decyzji, w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji do Gwaranta.

Sposób realizacji reklamacji w przypadku gdy wada stwierdzona podczas rozpatrzenia jest:

1. usuwalna:

a. w warunkach niefabrycznych – reklamacja będzie zrealizowana w drodze naprawy u Kupującego,

b. tylko w warunkach fabrycznych – reklamacja będzie zrealizowana w drodze naprawy w zakładzie Gwaranta.

2. nieusuwalna lub jej usunięcie miałoby wpływ na walory funkcjonalne lub estetyczne – reklamacja będzie zrealizowana w drodze:

a. obniżenia ceny mebla, w którym stwierdzono wadę,

b. wymiany mebla na nowy, wolny od wad.

3. o wyborze sposobu załatwienia reklamacji ostatecznie decyduje Gwarant. W przypadku niewydania mebla/elementu do naprawy, nie z winy producenta, klient ponosi koszty transportu przy kolejnej wizycie.

Jeżeli Kupujący uniemożliwi dokonanie naprawy wad usuwalnych uważa się, że zrezygnował z uprawnień wynikających z niniejszej karty gwarancyjnej. Okres gwarancji zostanie przedłużony o termin, który upłynie od momentu zgłoszenia reklamacji do jej zrealizowania, jeżeli w tym okresie zgłoszona wada uniemożliwiała użytkowanie mebla zgodnie z jego przeznaczeniem.

Przy reklamacjach nowych mebli z uszkodzeniami mechanicznymi należy zachować grubą folię opakowania do przyjazdu i oceny przyczyn uszkodzeń przez serwis Gwaranta.

W przypadku zgubienia karty gwarancyjnej i dowodu sprzedaży mebla Kupujący traci uprawnienia wynikające z gwarancji.

Gwarancja na sprzedany towar nie wyklucza, nie ogranicza ani też nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową, szczegółowo uregulowanych w ustawie z 27.07.2002 roku. O szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz.1176 ze zm.).

5. Gwarancją nie są objęte:

Zabrudzenia, efekty niewłaściwych prób czyszczenia, jak również szkody spowodowane przez zwierzęta domowe i uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania. Zmiany wynikające z napraw lub przeróbek mebli wykonanych przez lub na zlecenie Kupującego osobą trzecim.

Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego bądź nieostrożnego przewozu, przenoszenia mebli, montażu oraz użytkowania jak również wynikłe po sprzedaży ze zdarzeń losowych i innych okoliczności niezależnych od Gwaranta.

Wady i uszkodzenia, w wyniku których obniżono cenę wyrobu.

Cechy typowe dla wyrobu i materiałów, z których jest on wykonany wskazane w punkcie 2 "Charakterystyka wyrobu".

Braki ilościowe elementów i akcesoriów stwierdzone po jednym dniu od dostawy.

Zmiany zachodzące naturalnie w wyniku eksploatacji mebla.

Zróżnicowane zużycie spowodowane nierównomierną eksploatacją poszczególnych powierzchni.

Różnice w twardości i wysokości pojedynczych elementów i podzespołów, uwarunkowane rozwiązaniami konstrukcyjnymi jak również wielkością poszczególnych elementów.

Pofałdowania i różnorodności powierzchni mebla wynikające z zaprojektowanych cech wzoru.

Stronę odwiedzono 24518 razy | Copyright 2017 Sarbod All rights reserved